Дизајнираме изработка на плакати по желба на клиентот.
Содржина, дизајни и текстови е договор помеѓу клиентот и агенцијата.
Клиентот има право да прави интервенции кои вкличуваат: промена на датуми, промена на дизајн, промени во текстот.